O NAMA

Udruženje Okvir je LGBTIQA udruženje registrovano u junu 2011. godine u Sarajevu, BiH. Udruženje Okvir se zalaže za promociju i zaštitu kulture, identiteta i ljudskih prava lezbejki, gej, biseksualnih, trans*, interseks, kvir i aseksualnih osoba u BiH.

Misija Udruženja Okvir: Smatramo da su različitost, rodni identitet, seksualna orijentacija i spolni identitet osnovna ljudska prava LGBTIQA osoba. Naše političko djelovanje je zasnovano na građenju uzajamnih odnosa kroz ljubav, pravdu i solidarnost. Naše politke se grade kroz inkluzivnu kolektivnu participaciju, odgovornost i agenciju u stvaranju društva gdje svei možemo da izrazimo i uživamo svoje slobode bez straha od nasilja, diskriminacije i ugnjetavanja zasnovanih na identitetarnim partikularnostima spola, roda, rase, klase, etniciteta, starosne dobi i sposobnosti.

Ciljevi Udruženja Okvir:
-promocija i zaštita ljudskih prava, identiteta i kulture LGBTIQA osoba;
-povećavanje vidljivosti LGBTIQA zajednice i aktivizma u javnom prostoru;
-prevencija diskriminacije, fizičkog i psihološkog nasilja i stigmatizacije nad LGBTIQA osobama kroz edukaciju i izgradnju kapaciteta zajednice i pružanje pomoći i podrške u takvim slučajevima;
-umrežavanje LGBTIQA aktivista/kinja da bismo omogućili i ojačali uzajamnu podršku i solidarnost

Vizija Udruženja Okvir: Naša vizija je društvo u kojem svei imaju jednaka prava i prilike, društvo u kojem se promoviraju i njegujuju pravda i sloboda, ljubav, saosjećanje i poštovanje; dok se diskriminacija, isključivanje, brisanje i nasilje zasnovano na seksualnoj orijentaciji, rodu, rasi, klasi, etnicitetu, starosnoj dobi i sposobnosti kolektivno osuđuje i aktivno suzbija. Mi se borimo za društvo u kojem se afirmativne politike LGBTIQA prava, osnaživanja, kolektiviteta i ljudskog dostojanstva praktikuju kroz propitivanje postojećih društvenih normi, podsticanje na samo-određenje, uzajamnu solidarnost i vidljivost ljudskih prava, aktivizma, kulture i identiteta LGBTIQA osoba.

Ideja za osnivanjem organizacije koja se bavi pitanjima i potrebama lezbejki, gejeva, biseksualnih, transrodnih, interseks, kvir i aseksualnih osoba (LGBTIQA zajednice) i LGBTIQA kulture u BiH se izrodila iz potrebe za vidljivošću LGBTIQA zajednice i slobodnim javnim prostorom dostupnim za sve. Inspirisani aktivističkim radom i djelovanjem prvog LGBTIQA Udruženja Q koje je otvorilo put LGBTIQA aktivizmu u BiH, te vođeni ličnim pozadinama i iskustvima, odlučilei smo da pokrenemo Udruženje Okvir za sve LGBTIQA osobe u BiH.

Aktivisti i aktivistkinje Udruženja Okvir

Dosadašnji rad

Dosadašnji rad Udruženja Okvir je bio fokusiran na osnaživanje LGBTIQA zajednice u Bosni i Hercegovini kroz edukaciju, psihološku podršku, kulturu i umjetnost; kao i na izgradnju kapaciteta Udruženja Okvir.

Šta želimo?

Želimo da idemo u pravcu stvaranja javnog prostora za LGBTIQA osobe gdje bismo moglei da se slobodno izražavamo, te dopunjavamo kroz zajedničko stvaralaštvo, psihološko savjetovanje i aktivizam.

Kako?

Udruženje Okvir je otvoren prostor za sve i pripada svima. Naše političko djelovanje je zasnovano na građenju uzajamnih odnosa kroz ljubav, pravdu i solidarnost.

Naša struktura

Udruženje Okvir je registrovano kao nevladina organizacija na nivou Federacije BiH, iako djelujemo širom BiH. Udruženje Okvir ima svoj Statut, te sljedeća tijela: izvršnu predsjednicu, Skupštinu te predsjednika/cu Skupštine Udruženja Okvir.

Od početka našeg osnivanja do danas, struktura Udruženja Okvir je horizontalna, ne-hijerarhijska gdje se sve odgovornosti unutar Udruženje Okvir raspoređuju po (van)projektnim temama kao i afinitetima osoba unutar Udruženja Okvir. Struktura Udruženja Okvir se sastoji od radnog tima (core-team) kojeg čini uži krug osoba, šireg drugog kruga (osobe koje parcijalno preuzimaju implementaciju dijela aktivnosti), te trećeg kruga šire LGBTIQA zajednice. Udruženje Okvir ima svoj neformalni Upravni Odbor čiji članovi/ce doprinose radu i razvoju Udruženja Okvir kroz konstantnu podršku i savjetovanje.

Sve odluke Udruženja Okvir se donose zajednički unutar radnog tima, kao i uz konsultacije sa neformalnim Upravnim Odborom Udruženja Okvir.

Zahvalnica našim prijateljima/icama

Obzirom da je ključna tačka naše politike i djelovanja izgradnja prijateljstava, Udruženje Okvir daje veliku važnost saradnji sa drugim formalnim i neformalnim organizacijama i grupama iz zemlje i iz regiona. Cilj te saradnje je međusobno uvezivanje i stvaranje mreže saradnika/ca i podrške, jačanje kapaciteta LGBTIQA zajednice, promocija aktivnosti Udruženja Okvir i aktivnosti drugih sestrinskih organizacija. Želimo da se zahvalimo našim prijateljicama i prijateljima na ukazanoj podršci i povjerenju, kao i na njihovom radu sa nama na jačanju kapaciteta, edukaciji, savjetovanju i inspiraciji.

Želimo da se zahvalimo sljedećim organizacijama sa kojima smo ostvarilei saradnju:

 

Udruženje Q

qU septembru 2002. godine u Bosni i Hercegovini je započela incijativa rada na ljudskim pravima LGBTIQ osoba. Terminologija i prvobitna platforma rada su usvojene u tom periodu. U početku, ova incijativa je funkcionisala pod imenom Bosna 14. septembar, pod okvirom već postojeće organizacije. Incijativu Bosna 14. septembar su započele samo dvije osobe, ali kroz svakodnevni rad sa zajednicom, već krajem 2002. i početkom 2003. godine pridružilo nam se još par osoba te je počeo rad na stvaranju web stranice kao prvog edukativnog i informativnog portala za LGBTIQ populaciju u BiH i o pitanjima i ljudskim pravima LGBTIQ osoba. U februaru 2004. godine, Udruženje Q je registrovano kao prvo LGBTIQ udruženje u BiH, ali i kao posljednje u državama bivšeg jugoslovenskog regiona. U septembru 2010. godine, sa izlaskom iz nacionalnog projekta, i početkom 2011. godine, sa zatvaranjem kancelarije u Sarajevu, Udruženje Q je prestalo aktivno da djeluje na teritoriji BiH i regiona. Udruženje Q i dalje održava web stranicu i mejling liste, te je dostupno za informacije, konsultacije, podršku i određene vidove saradnje.

OneWorld – platforma za Jugoistočnu Evropu (owpsee)

OWPSEEje mreža građanskog društva koja deluje u virtuelnom svijetu interneta. Još uvijek, a vjerovatno zauvijek, i posle tri godine teškog, posvećenog rada punog entuzijazma, owpsee zadržava dva u velikoj mjeri paralelna identiteta. Prvo, kao i ranije, ostajemo višejezična i multimedijska platforma za organizacije građanskog društva koje žele da komuniciraju sa širom publikom. To znači puno vijesti o kampanjama, gorućim pitanjima koja članovi, partneri i korisnici žele da iskomuniciraju sa širom publikom. Naš portal www.oneworldsee.org i novije platforme koje podržavamo koriste informacije kako bi omogućili saradnju građanskog društva u regionu i učenja jedni od drugih. Kroz raznolike strategije, ali uvijek sa istim ciljem, naš drugi identitet je da smo zajednica i mreža za građansko društvo koja proizlazi iz građanskog društva. Građanskom društvu nudimo znanje o određenim temama, pitanjima i trendovima, i pomažemo organizacijama građanskog društva da sarađuju. Izgradnja kapaciteta i umrežavanje usmjerene su ka tim ciljevima. Tim fondacije Owpsee može organizovati blogove, mreže, događaje i kurseve obuke (Digitalno pripovedanjeMigracija u F/LOSS).

Centar za Kvir Studije Beograd

CKS-logo2Naša vizija je društvo budućnosti u kome raznovrsni postojeći identiteti neće biti izvor diskriminacije.

Misija: Uklanjanje neravnopravnosti strukturirane kroz režime konstitutivne za heteronormativnost: klasa, rasa, pol/rod, zdravstveno stanje, etnicitet/nacija, religija/vera, uzrast, znanje/obrazovanje/kultura. Ciljevi: (1) Popularizacija, vidljivost i šire društveno i akademsko etabliranje kvir teorije i kulture, kao i autora i autorki koji se njome bave; (2) Naučno, filozofsko i umetničko istraživanje (ne)heteronormativnosti, istorije seksualnosti i socijalne konstrukcije pola i roda;

Oštra Nula

ostranula_logo“Oštra Nula” je nevladina, neprofitna organizacija otvorenog tipa. Nastala je kao neformalna grupa građana u decembru 2009. godine kao rekacija na neopravdana poskupljenja životnih namirnica i komunalnih usluga. Udruženje je formalno registrovano u decembru 2010. godine i od tada djeluje kao Udruženje građana Oštra Nula. U udruženju se radi na dobrovoljnoj bazi a članstvo je otvoreno za sve koji su zainteresovani. Želimo promovisati koncept aktivnog građanina koji odgovorno učestvuje u političkim, društvenim i kulturnim procesima savremenog društva.

Udruženje Građana “Zašto ne”

zastoneUG Zašto ne je organizacija koja se bavi stvaranjem sigurnog, zdravog, aktivnog, efikasnog i odgovornog BiH društva u cjelini, kako u smislu predstavnika vlasti, tako u smislu civilnog društva i građana/ki, kroz promociju i uspostavu mehanizama političke odgovornosti, jačanje i izgradnju građanskog aktivizma, te korištenje novih medija i tehnologija, a sve to zajedno sa drugim organizacijama civilnog društva, institucijama i pojedincima.

Akcija Građana

Udruenje-Akcija-gradjanaAkcija građana (AG) promovira i prakticira kritičku misao, te motivira i uključuje građanstvo u u procese i odluke koje direktno utiču na njihove živote. Vjerujemo da kroz kritičku misao građani/ke insistiraju na odgovornosti u radu javne uprave i političkih elita. Registrovane/i smo kao nezavisno, nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje. Naše članicei članovi su građanke i građani koje/i su shvatil/i da je krajnje vrijeme da se nesposobne i korumpirane političke strukture koje nas godinama vode u socijalnu, ekonomsku i privrednu propast, konačno pozovu na odgovornost.

Asocijacija XY

xyAsocijacija XY je nevladina, neprofitabilna, nepolitička organizacija sa sjedištem u Sarajevu i podružnicom u Banja Luci. Osnovana je, uz pomoć IPPF EN-a, 2001. godine udruživanjem grupe građana zainteresovanih za rješavanje postojećih i prijetećih problema u vezi seksualnog i reproduktivnog zdravlja. S vremenom Asocijacija je izrasla u nevladinu organizaciju prevashodno posvećenu zdravlju svakog od građana/građanki Bosne i Hercegovine.

Pauza 

pauzalogoMisija firme je da kreativnim rješenjima, koristeći najsavremenije tehnologije i znanja, afirmira koncept otvorenog, ugodnog, tolerantnog, jedinstvenog, korisnog, modernog, kreativnog, edukativnog, informativnog komunikacijskog alata – Interneta, a u svrhu lakšeg i jednostavnijeg poslovanja, ali i svakodnevnog življenja.

Portal diskriminacija.ba

fotka diskriminacijaAnti – diskriminacioni program (AD program) pokrenut je 2010. godine, na inicijativu Fonda Otvoreno društvo BiH. Program je obuhvatao 4 komponente - besplatnu pravnu pomoć, monitoring slučajeva diskriminacije u BiH, izradu policy preporuka za unapređenje zakonskog okvira za borbu protiv diskriminacije i javnu kampanju za podizanje svijesti o ovom problemu. U implementaciji programa učestvovalo je sedam lokalnih nevladinih organizacija.

Mediacentar Sarajevo

mcs-logo-black-on-greenMediacentar Sarajevo podržava razvoj nezavisnog i profesionalnog novinarstva u Bosni i Hercegovini. Od osnivanja, MC je organizovao više od 230 treninga koje je pohađalo više od 2000 ljudi iz BiH i regiona.

Transaid Hrvatska

logoTransaidS ciljem osnaživanja trans*/inter* zajednice koja će aktivno djelovati na povećanju vidljivosti trans*/inter* zajednice i trans*/inter* tematike, kao i na promicanju i zaštiti prava trans*/inter* osoba udruga Trans Aid Hrvatska je službeno registrirana u veljači 2012. godine.

LGBT United Macedonia

logo_lgbt_united_macedoniaNaša misija je zaštita, zagovaranje i promocija ljudskih prava LGBTIQ osoba u Makedoniji, na način da zagovaramo jednak pristup zdravstvenim, socijalnim i pravnim uslugama kao i uključivanjem u sve procese društva, i gajenjem uspješnih odnosa sa svim relevantnim organizacijama i pojedincima/kama u okruženju gdje se njeguje jednakost, sloboda, etika, integritet i raznolikost.

HOME

HOME

Je međunarodni centar za integralnu promjenu, gdje povezuje aktiviste/kinje i trenere/ice. Home je predan viziji ljudske kulture koja se zasniva na ljubavi, odgovornosti i suosjećanju prema svim živim bićima i Zemlji.

Zagreb Pride

imagesPovorka ponosa Zagreb Pridea je najvažniji godišnji prosvjed, demonstracija i javni politički skup lezbijka, gejeva, biseksualnih, transrodnih, transeksualnih, interseksualnih i queer osoba. Povorka ponosa Zagreb Pridea sebe smatra sljednicom međunarodnog Pride pokreta, nastalog na Stonvolškoj pobuni i "Gay Liberation Frontu". Prva zagrebačka Povorka ponosa organizirana je 29. lipnja 2002. godine na poticaj lezbijske aktivističke zajednice zbog traumatičnog iskustva nekoliko žena iz Hrvatske nakon pokušaja obilježavanja Dana ponosa LGBT osoba u Beogradu godinu dana ranije. Upravo zato Zagreb Pride ima snažan regionalni karakter i podržava sudjelovanje LGBTIQ osoba iz zapadno balkanske regije na zagrebačkoj Povorci ponosa.