Otvoren poziv za prijave na trening ICDP

(Međunarodni program za razvoj djeteta)

5-8 januar 2015. godine u prostorijama Udruženja Okvir

Trening organizira i vodi Aleks Gosto diplomirani logoped i surdoaudiolog. Aleks je na master studiju u Oslu gdje studira specijalnu edukaciju. Pored istraživanja koje radi u Bosni i Hercegovini kao dio master programa na koji je uključen, ima zadatak da organizuje i održi ICDP trening.

ICDP (Međunarodni program za razvoj djeteta) se bazira na empatijskom pristupu i interakciji. Ovaj program je orijentisan na lokalnu zajednicu sa ciljem promoviranja kompetencija psihosocijalne njege kod osoba koje su odgovorne za djetetov odgoj. Baziran je na univerzalno prihvaćenim ljudskim vrijednostima i značaju podsticanja ljudske empatije i saosjećanja kao baze za njegu djece kojima je potrebna. Učesnicie ovog programa mogu da budu roditelji/ke, učitelji/ke, osoblje iz vrtića, studenti/kinje i svie onie kojie se bave odgojem djeteta.

Najvažnije komponente ovog programa su sljedeće:
– odgajateljevo/odgajateljkino viđenje djeteta (djeteta kao osobe)
– tri dijaloga i osam tema o pozitivnoj interakciji
– principi senzitizacije
– principi implementacije
– projekti za posebno ciljane grupe

Fokus ovog treninga biće prve dvije komponente sa naglaskom na osam tema o pozitivnoj interakciji koje su dio tridijaloga. Ove teme se odnose na dijeljenje iskustava koja su suština svake dobre odgajateljske prakse i veoma je važno da su aktivirana i unijeta u praksu sto je ujedno i cilj ICDP programa. Ponekad su kulturološke razlike prepoznate kao “devijantno” ponašanje djeteta od strane odgajatelja/ke ili učitelja/ke. Ne uzimajući u obzir kulturološku pozadinu djeteta ili neke druge faktore koje utječu na to kako gledamo na dijete inhibira razvoj za pozitivnu interakciju između odgajatelja/ke i djeteta. Neophodno je da odgajatelji/ke imaju pozitivno viđenje djeteta kako bi i sam njen/njegov razvoj bio pozitivan.

Svaki dan će se obrađivati po dvije teme u trajanju od 2h. Vrijeme će biti dogovoreno naknadno u skladu sa mogućnostima učesnika/ca. Učesnici/ce su obaveznie da budu pristunie u toku cijelog treninga, inače se isti ne može uspješno realizirati. Također eventualne troškove prevoza i smještaja snose samie učesnici/ce.

Prijaviti se možete na: aleks.gosto@gmail.com

Rok za prijavu je 2.1.2015.